بانک های اطلاعاتی
دیگر نیازی به جمع آوری کارت ویزیت و نگهداری فایل های اطلاعاتی پراکنده از مشتریان نیست. برای انتخاب مخاطبان و گیرنده های پیام خود، می توانید شیوه های بهتری را انتخاب کنید:

+ ثبت و نگهداری اطلاعات مخاطبان و مشتریان به طور یکپارچه و در دسته بندی های دلخواه

+ ارتباط با بانک فهرست مشاغل اول و بانک های مکمل دیگر

+ درج توضیحات و جزئیات ارتباط با مشتریان (شامل سوابق تماس ها و درج یادداشت) به تفکیک هر مشتری

+ امکان خروج/ورود اطلاعات مشتریان در قالب فایل Excel

+ ارسال پیام به طور انبوه با هرکدام از رسانه های SMS، Email، Fax از فایل اکسل در زمان بندی دلخواه و متناسب با هر مشتری، منطبق با هر گیرنده (متن هوشمند)

+ ارسال مستقیم پیام انبوه از داخل نرم افزار اکسل با رسانه های SMS، Email، Fax به محتوای هر فایل اکسل با قابلیت نگاشت ستون ها و متن هوشمند

 

 

برای خرید پنل های ایمیل و پیامک

همین حالا اقدام کنید!